4 மாவட்டங்களுக்கு விடுமுறை மழை காரணமாக  சென்னை, திருவள்ளுர் , காஞ்சிபுரம், திருவாருர், பள்ளிகளுக்கு நாளை 4.11.17 விடுமுறை