June 6, 2023

12th Std Study Materials

Click Here to Download சிறப்பம்சங்கள் : * 2021 பாடப்பகுதியில் உள்ள அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடைகள் தரப்பட்டுள்ளன. * அனைத்துப் பாடப்பகுதிகளிலும்...
Click Here to Download சிறப்பம்சங்கள் : * பாடப்பகுதியில் உள்ள அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடைகள் தரப்பட்டுள்ளன. * அனைத்துப் பாடப்பகுதிகளிலும் மிகுதியான...
Click Here to Download   சிறப்பம்சங்கள் : * பாடப்பகுதியில் உள்ள அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடைகள் தரப்பட்டுள்ளன. * அனைத்துப் பாடப்பகுதிகளிலும்...
சிறப்பம்சங்கள் : * 2021 பாடப்பகுதியில் உள்ள அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடைகள் தரப்பட்டுள்ளன. * அனைத்துப் பாடப்பகுதிகளிலும் மிகுதியான அளவில் கூடுதல் வினாக்கள்...
சிறப்பம்சங்கள் : * 2021 பாடப்பகுதியில் உள்ள அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடைகள் தரப்பட்டுள்ளன. * அனைத்துப் பாடப்பகுதிகளிலும் மிகுதியான அளவில் கூடுதல் வினாக்கள்...
Click Here to Download   சிறப்பம்சங்கள் : * பாடப்பகுதியில் உள்ள அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடைகள் தரப்பட்டுள்ளன. * அனைத்துப் பாடப்பகுதிகளிலும்...
Click Here to Download சிறப்பம்சங்கள் : * 2021 புதிய பாடதிட்டத்தின்படி தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. * பாடப்பகுதிகளிலுள்ள அனைத்து வினாக்களுக்கும் எளிமையான விடைகள்...